Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW 

 1. Organizatorem warsztatów jest Planeta Młodych Talentów, działająca w ramach Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”, 66-100 Sulechów, ul. Morelowa 21C, NIP 9731062316.
 2. Udział dziecka w warsztatach jest możliwy po dostarczeniu do organizatora podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka wypełnionej deklaracji lub wypełnienia formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej. Podpisanie deklaracji lub zgłoszenie internetowe jest równoważne z zarezerwowaniem przez organizatora miejsca na warsztatach dla osoby zgłoszonej oraz akceptacją warunków udziału w zajęciach.
 3. Płatności za zajęcia dokonywane są w terminie do 5 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego lub zgodnie zasadami okreśłonymi w umowie prowadzenia warsztatów. Płatność dokonuje się na rachunek bankowy organizatora – Fundacja Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”. Numer rachunku: . W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz rodzaj warsztatów. Płatność może być również dokonana w gotówce lub kartą płatniczą w biurze przy ul. Morelowej 21C, 66-100 Sulechów.
 4. Po otrzymaniu płatności organizator na prośbę rodzica/opiekuna prawnego dziecka wystawi rachunek i przekaże go odbiorcy lub wyśle na wskazany adres e-mail. Dane do rachunku: /imię i nazwisko lub nazwę instytucji/ numer NIP (jeśli dotyczy) pełny adres/ prosimy o przesłanie na adres e-mail: warsztaty@planetamt.pl w tytule maila wpisując nr faktury i imię i nazwisko dziecka.
 5. W przypadku braku terminowej płatności za zajęcia organizator może zawiesić uczestnictwo dziecka w warsztatach do czasu uregulowania należności.
 6. Rodzic/opiekun prawny dziecka może zrezygnować z udziału w warsztatach zgłoszonego dziecka wysyłając do organizatora informację na adres e-mail: warsztaty@planetamt.pl, podając w tytule rezygnacja i imię i nazwisko dziecka, lub dzwoniąc na telefon kontaktowy. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia z uiszczenia opłat za zajęcia, w których dziecko uczestniczyło.
 7. W przypadku niewystarczającej ilości uczestników biorących udział w warsztatach, organizator może je odwołać, nie później jednak niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
 8. Rozpoczęcie warsztatów w placówce następuje po zrekrutowaniu minialnej ilości uczestników, która zostanie określona w informacji dotyczącej określonego wydarzenia. O rozpoczęciu warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani mailem oraz telefonicznie przez organizatora.
 9. Podpisanie deklaracji jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż rodzic/opiekun prawny został poinformowany, że prawa autorskie do programów, gier, zabaw oraz lekcji edukacyjnych są własnością intelektualną Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy” i nie mogą być wykorzystywane / udostępniane bez jego zgody.
 10. Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku uczęszczającego na zajęcia dziecka do celów informacyjno – promocyjnych, czyli promowanie zajęć prowadzonych przez Planetę Młodych Talentów, m.in.: www.planetamt.pl oraz w portalach społecznościowych marki Planeta Młodych Talentów. Jeżeli rodzic/opiekun prawny dziecka nie wyraża zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika prosimy o przesłanie informacji na adres warsztaty@planetamt.pl w tytule wpisując wizerunek i imię i nazwisko dziecka.
 11. W przypadku, gdy dziecko nie stosuje się do poleceń instruktora, jest agresywne oraz przeszkadza innym uczestnikom warsztatów i swoim zachowaniem uniemożliwia prowadzenie warsztatów, Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników warsztatów.
 12. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
 13. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
 14. W warsztatach może uczestniczyć jedynie dziecko zdrowe oraz to, które nie przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji domowej.
 15. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówce, organizator poinformuje rodzica/ opiekuna prawnego o możliwości kontynuowania kursu w formie online oraz zaproponuje inny terminy warsztatów.
 16. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej www.planetamt.pl. Administratorem danych osobowych jest Artur Zwiech – Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”.
   ….
   Skip to content