Akademia
II-klasisty
II-klasistki

Pierwsze zajęcia – 05.10.2023 r.

Zajęcia odbywają się od 05.10.2023 r. do 08.02.2024 r., w każdy czwartek o godz. 17:00 i trwają 45 min.

Nasza Kadra

Aneta Łazańska

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz ponad 20-letnie doświadczeniem w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które zdobywa oraz nadal zdobywa pracując w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie.

Aneta Sakowska

Certyfikowana trenerka TUS, arteterapeutka, trenerka Lego Education, studentka psychologii, pomysłodawczyni i założycielka  Planety Młodych Talentów, wiceprezes Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”.

Podsiada  10 letnie doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi. W Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”, która prowadzi Planetę Młodych Talentów, zrealizowała kilkanaście projektów skierowanych do dzieci w wieku 4-12 lat oraz wiele z nich koordynowała.

Zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci uczęszczających do II klasy szkoły podstawowej – zajęcia przygotują do bycia uczeniem klasy III

Zajęcia w naszej Akademii związane są bezpośrednio z realizacją programu edukacyjnego klasy II, rozszerzonego o elementy programu klasy III.  

W zakresie języka polskiego uczestnicy będą nabywali wiedzę i umiejętności z następującego zakresu: budowanie dłuższych wypowiedzi, poprawne wypowiadanie się, a także branie udziału w dyskusjach; czytanie z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych; opisywanie dowolnych przedmiotów; rozpoznawanie części mowy takie jak rzeczownik, czasownik, przymiotnik; przepisywanie poprawnie tekstu z tablicy i ze słuchu, pisanie z pamięci, znajomość i stosowanie zasad ortograficznych;

W zakresie umiejętności matematycznych zajmiemy się następującymi kwestiami: opanowanie zagadnień dotyczących rozróżniania części wspólnej zbiorów, łączenie zbiorów, wyodrębnienie podzbiorów, a także konkretnych przedmiotów; rozpoznawanie figur geometrycznych, wyróżnianie cyfr dziesiątek i jedności, a także stosowanie znaków >,<, = podczas porównywania liczb dwucyfrowych i trzycyfrowych; umiejętność mierzenia długość odcinków; posługiwanie się skrótami m, cm, kg, zł; rozwiązywanie zadań tekstowych,

W zakresie edukacji przyrodniczej skupimy się na: wiedzy o wybranych roślinach i zwierzętach; prowadzeniu obserwacji; nazywaniu zawodów użyteczności publicznej, zależnościach między człowiekiem a środowiskiem, a także potrzebach ochrony środowiska. Dziecko będzie znać i dostrzegać zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, stosować zasady racjonalnego i zdrowego odżywiania i rozpoznawać większość znaków drogowych, które są potrzebne pieszemu. Ponadto uczestnik Akademii nauczy się wskazywać na mapie fizycznej granic państwa (Polski oraz innych krajów), głównych miast, rzek i własnej miejscowości.

W trakcie zajęć wykorzystystujemy tradycyjne oraz mulitmedialne i interaktywne pomoce dydaktyczne.

Zajęcia prowadzi pedagog o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu, z doskonałym indywidualnym podejściem do dzieci.

Na naszych zajęciach podchodzimy w spoób holistyczny do rozwoju dziecka i skupiamy się na zdobywaniu przez niego kluczowych kompetencji

Praca w grupie pomoże Twojemu dziecku w rozwoju inteligencji emocjonalnej, czyli w poznawaniu emocji własnych, kolegów i koleżanek. Proponowane ćwiczenia będą dla dzieci bodźcem rozwijającym kreatywność oraz zdolność współpracy i rozwiązywania problemów.

Mali uczestnicy zdobywają nowe umiejętności, zaciekawiają się otaczającym światem i uczą się go poznawać, przeżywając twórcze doświadczenia. Ponadto poszerzają swój horyzont o innych rówieśników.

Podczas zajęć dzieci zetkną się z kluczowymi pytaniami, które pomogą im przejść proces praktycznego zastosowania umiejętności naukowych, technicznych, inżynieryjnych, artystycznych i matematycznych w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Zajęcia wspierające motorykę małą i dużą. Poprzez motorykę rozumiemy zdolność dziecka do poruszania się i wykonywania wszelkich czynności związanych z ruchem. Sprawności te wymagają kształcenia poprzez działania spontaniczne i kierowane.

Zajęcia wspierające zdolności sensoryczne. Dziecko, jak każdy z nas, poznaje świat na podstawie odbieranych bodźców. Sygnały ze świata zewnętrznego są rozkodowywane przez system nerwowy, a uzyskane informacje przetwarzane na konkretne reakcje i zachowania. Głównym celem zajęć z elementami sensoryki jest wspomaganie rozwoju mózgu u dzieci, czyli umiejętność posługiwania się zmysłami wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku, umożliwiające tym samym prawidłowe funkcjonowanie.

Podczas zajęć wykorzystujemy interaktywną ścianę oraz podłogę oraz najnowszej generacji monitor interaktywny z filtrem światła niebieskiego.

Koszt zajęć:
900 zł za całość
Możliwość płatności w 3 ratach po 300 zł

Czas trwania jednych zajęć: 45 minut

Maksymalna wielkość grupy: 6 dzieci

Miejsce zajęć:
ul. Morelowa 21C
Sulechów 66-100

Zajęcia obywają się o godz. 18:00 raz w tygodniu w każdy czwartek od 05.10.2023 r. do 08.02.2024 r.

Łącznie – 18 spotkań.

ZAPISY: do 30.09.2023 r.

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wyślemy do Ciebie na adres mailowy umowę. Możesz ją również podpisać w naszym biurze.

Zapłaty można dokonać również gotówką w biurze Planety Młodych Talentów.

Pólkolonie dla dzieci
Nie czekaj, zarezerwuj zajęcia już dziś. Ilość miejsc w grupie ograniczona!
Skip to content